EDUCATIE

Subsidies en fondsen Welzijn en Educatie
Ouderen

Nationaal Ouderenfonds: Het helpen van ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij en daarmee de kwaliteit van leven van deze groep bevorderen.

Fonds Sluyterman van Loo: Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van ouderen in Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba. Door middel van subsidies worden initiatieven en projecten ondersteund die zich richten op hetversterken van zelfredzaamheid van ouderen, het behoud van autonomie en waardigheid, bevorderen van zingeving, stimuleren van positieve beeldvorming.
Jongeren

Stichting Boschuysen:De Stichting Boschuysen is een vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang , verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben.

Stichting Bernard Van Leer Foundation: De stichting stelt zich ten doel de ontplooiingsmogelijkheden te bevorderen van kinderen, die in hun ontwikkeling worden belemmerd door de sociale en culturele omstandigheden waaronder zij opgroeien. De stichting richt zich op kinderen van 0 tot 8 jaar.

Youth in Action: Het programma JEUGD van de Europese Unie verleent subsidie aan groepsuitwisselingen, Europees vrijwilligerswerk, jongereninitiatieven en maatregelen ter ondersteuning van internationale jongerenactiviteiten. Er wordt informatie, advies en training gegeven voor verschillende soorten buitenschoolse activiteiten en (inter)nationale projecten. De activiteiten en projecten zijn gericht op interculturele ontmoeting, jongerenparticipatie en informeel leren.

Stichting Alert: Alert wil dat jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen. Daarom ondersteunt Alert wereldwijde jongereninitatieven met kleine subsidies. Hiermee streeft Alert naar een fundamentele maatschappijverandering die gericht is op een rechtvaardige verdeling van macht, kennis en kapitaal en een milieu vriendelijke manier van produceren.

Stichting fonds Welzijnswerk: Het financieel (mede) ondersteunen van vernieuwende initiatieven en activiteiten gericht op cliënten (een jeugdige, zijn ouders of stiefouders of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden), die vallen onder de werkingssfeer van de Wet Jeugdzorg.
Educatie

KKV (Kunst en Kunstzinnige Vorming) Gelden voor de Gemeente Heerlen: basisscholen in Heerlen kunnen aanspraak doen op een bijdrage voor cultuureducatie. Dat komt neer op een bedrag van €4,05 per kind per jaar. Dit geld kan ingezet worden voor uitstapjes binnen Parkstad of één van de grote Limburgse musea.

Regeling versterking cultuureducatie Primair Onderwijs: In het kader van deze regeling blijven PO-scholen t/m het schooljaar 2010-2011 € 10,90 per leerling ontvangen. De subsidie wordt automatisch toegekend aan de besturen van alle scholen. Als een school het geld niet aan cultuureducatie besteedt, kan het geld worden teruggevorderd.

Stichting F.S. Tijmstra: De stichting heeft tot doel het initiëren, stimuleren en ondersteunen van onderwijskundige projecten in de ruimste zin. Vernieuwende projecten die bijdragen tot betere ontwikkelingsmogelijkhden van leerlingen en verhoging van de kwaliteit van onderwijs. Waarbij het gaat om kleinschalige; éénmalige- of meerjarige projecten.

Waarderingssubsidie erfgoededucatie Provincie Limburg: ondersteunt rechtspersonen (instellingen) en natuurlijke personen, die met hun initiatieven (educatieve projecten) bijdragen aan verdieping en verspreiding van de interesse in het cultureel erfgoed en de sensibilisering van jeugdigen en volwassenen voor de Limburgse historie. Criteria: 1. De activiteiten zijn educatief wanneer ze een vormend karakter hebben; 2. De activiteiten sluiten aan bij historische thema's zodat nieuwe kennis, inzichten en ervaringen kunnen ontstaan voor de doelgroep; 3. De activiteiten moeten een projectmatig karakter hebben. In de aanvraag moet een looptijd worden aangegeven met een start- en einddatum van het project; 4. Projecten gerelateerd aan de Canon van Limburg hebben de voorkeur; 5. Schriftelijke publicaties (boek, catalogus enz.) komen niet in aanmerking voor subsidie. Indientermijn: tenminste drie maanden voor aanvang van het project tot 1 oktober 2013. Subsidie tot €5000,-. Contactpersoon: Marian Janssen, tel.  (043) 389 7363  /  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Algemeen Welzijn, maatschappelijke projecten

Oranjefonds: Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

VSBfonds: Zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waaraan mensen actief deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving.

SKANfonds: Skanfonds wil bijdrages geven aan projecten die de sociale cohesie in de samenleving stimuleren en versterken. Ons fonds staat daarbij open voor organisaties met of zonder levensbeschouwelijke achtergrond. Vanwege de katholieke identiteit heeft het fonds bijzondere interesse in diaconale en pastorale projecten en in projecten voor het behoud van (im)materieel religieus erfgoed. Een levenbeschouwelijke achtergrond is echter geen voorwaarde voor het indienen van een aanvraag.

Steunfonds Madurodam: het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren e.e.a. zoals bedoelt in artikel 24 lid 4 van de successiewet 1956.

Delafonds: Het fonds geeft vooral financiële steun aan initiatieven die gericht zijn op zingeving, het behouden of vormgeven van tradities en rituelen, het doorgeven van levensverhalen en het stimuleren van het vermogen om te herinneren.

MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl